Regulamin

REGULAMIN KLUBU NEPTUN SIŁOWNIA & FITNESS

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług Klubu Neptun Siłownia & Fitness Radom w zakresie korzystania z usług siłowni i salki fitness.
 2. Osoby korzystające z usług siłowni oraz zajęć grupowych zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, jak również stosowania się do zaleceń pracowników, trenerów oraz instruktorów fitness klubu.
 3. Z oferty Klubu mogą korzystać osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w nich na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich- korzystanie z oferty Klubu jest możliwe tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna. Zgodę należy dostarczyć osobiście.
 4. Klientem jest osoba, która wniosła opłatę jednorazową, wykupiła karnet lub skorzystała z usług kart Benefit, Fit Profit, Ok. System, be active. Karnety są numerowane i przypisane do konkretnej osoby. Karnet należy jednorazowo okazać w recepcji przy wejściu do Klubu. Karnet nie może być odstąpiony osobom trzecim. W przypadku zgubienia karty klient zobowiązany jest do poinformowania o tym Klubu. Opłata za wydanie kolejnej karty wynosi 10 zł.
 5. Ceny karnetów, wejść jednorazowych reguluje aktualny cennik, który dostępny jest w recepcji bądź na naszej stronie internetowej.
 6. Przy zakupie karnetów obowiązuje cena aktualna w dniu ich nabycia.
 7. Klub udostępnia szafki do przechowywania swoich rzeczy jedynie na czas korzystania z usług Klubu. Rzeczy pozostawione w Klubie, a nieodebrane w wyznaczonym terminie zostają uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 k.c. Za rzeczy pozostawione poza szafkami Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Rzeczy wartościowe należy zostawić w depozycie na recepcji klubu.
 9. Za zniszczenia majątku Klubu spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa.
 10. Sprzęt i urządzenia Klubu należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i wskazaniami instruktora lub innego pracownika Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu w przypadku nieprawidłowego korzystania z urządzeń.
 11. Za zgubienie lub zniszczenie kluczyka pobierana jest opłata w wysokości 25 złotych.
 12. Teren obiektu monitorowany jest w sposób ciągły, zaś nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności osób nie stosujących się do zasad niniejszego regulaminu. Monitoring w żaden sposób nie narusza dóbr osobistych oraz godności użytkowników a dostęp do nich ma jedynie menager i właściciel klubu.
 13. W pomieszczeniach, głównie w szatniach i toaletach klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania i przynoszenia środków odurzających, dopingujących, narkotyków oraz alkoholu, jak również przychodzenia pod ich wpływem.
 14. Zabrania się wnoszenia napojów szklanych oraz w otwartych naczyniach.
 15. Zabrania się pozostawiania i naklejania reklam bez zgody menagera lub właściciela klubu, w tym również sprzedaży produktów podobnych do tych co są dostępne w ofercie Klubu.
 16.  Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonywanych na terenie klubu, w tym również zdjęć utrwalających wizerunek klienta. W przypadku braku zgody prosimy o taką adnotację pod regulaminem.
 17. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 18. Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć oraz usług w terminach wynikających z przyczyn technicznych lub innych istotnych okolicznościach, o których niezwłocznie poinformuje Klienta.
 19. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Klubu lub przepisów porządkowych Klub ma prawo do wykreślenia Klienta z listy Klubowiczów bez prawa do zwrotu pieniędzy za zakupione usługi.
 20. W sprawach nieokreślonych decyzje podejmuje właściciel Klubu.
 21. Klient ma prawo pisemnego odwołania się od decyzji do właścicieli klubu.

 

SIŁOWNIA I FITNESS:

 1. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń należy nosić zmienne, sportowe obuwie z amortyzowaną, gruba i czystą podeszwą, oraz strój sportowy. Osoby bez zmiennego obuwia będą wypraszane z Sali bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 2. Klient ma obowiązek posiadać ze sobą osobisty ręcznik, w celu położenia go na przyrządach do ćwiczeń na siłowni lub na matach na zajęciach fitness. Osoby nie posiadające ręcznika mogą wypożyczyć ręcznik w recepcji w kwocie 10 złotych w firmie kaucji zwrotnej.
 3. W przypadku złego samopoczucia, oraz jakichkolwiek przeciwwskazań do wysiłku fizycznego należy poinformować o tym instruktora.
 4. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt na recepcji.
 5. Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu, w którym zostały one ustawione.
 6. Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych oraz wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.
 7. Po każdym ćwiczeniu należy odłożyć sprzęt w wyznaczonym do tego miejscu.
 8. Przebywanie w salce fitness i korzystanie ze sprzętu do ćwiczeń dozwolone jest wyłącznie w obecności instruktora.
 9. Sprzęt czy urządzenia dezynfekujemy i odkładamy na miejsce.
 10. Na Sali nie można krzyczeć, niszczyć sprzęt, rzucać hantli o podłogę.
 11. Osoby uczestniczące w zajęciach grupowych zobowiązane są do poinformowania instruktora przez rozpoczęciem zajęć no ewentualnych chorobach lub dolegliwościach zdrowotnych
 12. Instruktor nie odpowiada za szkody i ewentualne urazy wynikające z niedostosowania się uczestników zajęć do jego poleceń.

 

ZASADY REZERWACJI ZAJĘĆ GRUPOWYCH ORAZ TRENINGÓW PERSONALNYCH

 1. Na zajęcia grupowe oraz treningi personalne obowiązują zapisy, dokonane osobiście, e mailową bądź telefonicznie. Osoby zapisane na wybrane zajęcia mają pierwszeństwo w uczestnictwie na zajęciach. Rezerwacji dokonujemy pracownik recepcji, nie trener bądź instruktor (będą one anulowane).
 2. Rezerwacja oznacza możliwość korzystania z tych zajęć czy treningu personalnego, które zostały wcześniej zarezerwowane dniem i godziną.
 3. W przypadku rezygnacji z rezerwacji obowiązuje telefoniczne/ osobiste powiadomienie, w przypadku zajęć grupowych oraz treningów personalnych na 3h przed zarezerwowanym terminem. W innym przypadku rezerwujący ponosi pełną opłatę wg aktualnego cennika.
 4. Nieterminowe odwołanie lub niepojawienie się w zarezerwowanym czasie będzie skutkować koniecznością uregulowania pełnej opłaty, wg aktualnego cennika oraz blokadą zapisu na 2 tygodnie. W momencie pobrania kaucji nastąpi odblokowanie karnetu.
 5. Rezerwując należy podać imię, nazwiskom, nr karty, nr telefonu komórkowego: dane te są niezbędne do komunikacji. Dokonując rezerwacji osobiście należy ją opłacić.
 6. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku nie zebraniu odpowiedniej ilości chętnych osób, tj. min 5 osób na zajęcia grupowe. Klient o tym fakcie będzie poinformowany telefonicznie bądź inną drogą komunikacji.
 7. W przypadku częstych zaniedbań w odwoływaniu zajęć Klub może odmówić sprzedaży karnetu na następny miesiąc.
 8. Na zajęcia należy przychodzić punktualnie, należy tutaj uwzględnić kolejkę przy kasie oraz inne czynniki. W przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut nie będzie można brać udziału w zajęciach.
 9. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć fitness, zmiany instruktora, oraz likwidacji grup i redukcji liczby godzin zajęć fitness.